Vedtægter

§1. Navn og hjemsted

1.   Foreningens navn er Skovbakken Volleyball Århus.

2.      Skovbakken Volleyball er en underafdeling af Idrætsklubben Skovbakken Århus og har hjemsted i Århus Kommune.

§2. Formål

1.      Skovbakken Volleyballs formål er at udbrede interessen for volleyball. Gennem instruktion, træning og tilbud om deltagelse i turneringer skal medlemmerne gives de bedst mulige betingelser for volleyball-spillets udøvelse.

§3. Medlemmer

1.      Skovbakken Volleyballs virksomhed er almennyttig. Derfor kan enhver person, der tilslutter sig afdelingens formål optages som aktivt medlem af Skovbakken Volleyball.

1.1.   Efter bestyrelsens bestemmelser kan medlemmer opdeles i alderstrin af hensyn til turneringsfor­hold og lignende.

2.      Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest en måned efter, at der er rykket for det.

§4. Kontingent og drift

1.      Kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen og opkræves som beskrevet i forretningsordnen

2.      Indmeldelsen gælder for én sæson. I specielle tilfælde kan bestyrelsen give dispensation med hensyn til opkrævning, medlemskabets varighed, m.m.

3.      Foreningens drift finansieres ved kontingent, sponsorater og overskud fra stævner. Et eventuelt overskud skal tilføres afdelingens egenkapital.

4.      Hvis ikke der er betalt kontingent 14 dage efter den oplyste betalingsfrist, eller indgået en aftale med bestyrelsen, vil der blive pålagt et gebyr på 100 kr.

§5. Bestyrelsen

1.      Skovbakken Volleyballs ledelse varetages af bestyrelsen på 5 medlemmer som vælges af generalforsamlingen. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for to år, således at to medlemmer er på valg i lige år og tre i ulige år. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen. Som suppleant træder man ind for resten af den periode, som det bestyrelsesmedlem man erstatter, skulle have siddet i bestyrelsen. Der kan for et år ad gangen vælges op til to unge under 18 i bestyrelsen dog uden stemmeret og ansvar.

2.      Valget finder sted på generalforsamlingen.

3.      Bestyrelsens medlemmer fordeler ledelsesopgaverne i mellem sig, herunder kasserer og forperson.

4.      Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

5.      Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.      Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange om året, og når forpersonen finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

6.1.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

6.2.   Ved stemmelighed er forpersonens eller den fungerende forpersons stemme udslagsgivende.

6.3.   Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde, samt årligt en beretning hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

7.      Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

8.      Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

8.1.   Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m. m til foreningen, samt

8.2.   Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m. m til foreningen, samt

8.3.   Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder der er almennyttige, og hvis formål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.

§6. Hovedbestyrelse

1.      Skovbakken Volleyballs forperson er født medlem af Idrætsklubben Skovbakkens hoved­bestyrelse.

§7. Repræsentantskab

1.      Skovbakken Volleyball bestyrelse er fødte medlemmer af Idrætsklubben Skovbakkens repræsentantskab.

§8. Revision

1.      På generalforsamlingen vælges 1 revisor samt 1 revisor suppleant for en periode af et år.

§9. Generalforsamling

1.      Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

2.      Generalforsamlingen er beslutningsdygtig - uanset de deltagendes antal.

3.      Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på en træningsaften i april måned, som fastsættes af bestyrelsen, og generalforsamlingen afgør ved simpel majoritet de forslag, som forelægges i henhold til dagsordenen. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag på afdelingens hjemmeside og igennem afdelingens nuværende kommunikations medie med mindst tre ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen eller afleveres personligt til forpersonen senest to uger i forvejen. Senest en uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag samt afdelingens regnskab offentliggøres på afdelingens hjemmeside og igennem afdelingens nuværende kommunikations medie.

3.1.   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsam­ling, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når 15 af Skovbakken Volleyballs medlemmer forlanger det og skriftligt meddeler bestyrelsen motiveret dagsorden.

3.2.   Bestyrelsen kan under ekstraordinære forhold, der forhindrer fysisk fremmøde, afholde generalforsamlingen digitalt, såfremt dette sker i overensstemmelse med vedtægterne i øvrigt.

4.      Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

4.1.   Valg af dirigent

4.2.   Valg af referent

4.3.   Bestyrelsens beretning

4.4.   Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

4.5.   Indkomne forslag

4.6.   Forelæggelse af budget (herunder fastsættelse af kontingent)

4.7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

4.8.   Valg af revisor samt revisorsuppleant

4.9.   Nedsættelse af udvalg

4.10.                Eventuelt

5.      Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af de deltagende, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

6.      Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

7.      Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. Afstemning og valg kan ske ved håndsoprækning, akklamation eller digitalt, men skal efter begæring af blot 1 medlem foregå skriftligt. Hvert deltagende medlem har samme antal stemmer, som der er poster på valg. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Unge under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med stemmeret.

8.      Revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen.

9.      Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

§10. Tegningsret

1.      Foreningen tegnes af forpersonen og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af forpersonen eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

§11. Hæftelse

1.      Bestyrelses medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.

2.      Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

3.      For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§12. Vedtægter

1.      Skovbakken Volleyballs vedtægter og reglementer, som godkendt af Idrætsklubben Skovbak­kens repræsentantskab efter indstilling fra hovedbestyrelsen, kan ikke forandres uden hoved­bestyrelsens sanktion. I øvrigt gælder hovedbestyrelsens love også for Volleyball-afdelingen.

2.      Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus kommunes Fritids- og kulturforvaltning.

3.      Ændring af vedtægterne kræver 2/3 majoritet blandt de afgivende stemmer.

§13. Opløsning

1.      Beslutning om Skovbakken Volleyballs ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.

2.      Opløses Skovbakken Volleyball Århus tilfalder hele dens formue Idrætsklubben Skovbakkens hovedforening.

Vedtægterne er senest revideret ved den ordinære generalforsamling, onsdag den 21/4-2021.