Bestyrelsen

Bestyrelsen
CT
Camilla Thomassen
Formand
20 48 14 24
File
Katrine B. Holsting
Kasserer
61 26 75 04
TB
Thomas Nils Bond
Klubkontakt
40 19 50 65
CN
Christina Nielsen
Bestyrelsesmedlem
25 52 57 16
TG
Tobias Gade
Bestyrelsesmedlem
21 39 34 99